Giới thiệu

Quyết định thành lập quỹ (P1)

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ QUỸ TỪ THIỆN HẰNG HỮU


Được công nhận kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở
1. Tên gọi:
a) Tên tiếng Việt: QUỸ TỪ THIỆN HẰNG HỮU
b) Tên tiếng nước ngoài HANG HUU CHARITY FUNDS 
c) Tên viết tắt: HANG HUU FUNDS
2. Biểu tượng logo của quỹ:    
3. Trụ sở: 1765A, Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Quỹ từ thiện HẰNG HỮU (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ từ thiện hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo như giúp các trẻ em bi tim bẩm sinh có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, tài trợ cho các em học sinh, sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, các cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, nạn nhân khắc phục hậu quả thiên tai, …đặc biệt ưu tiên cho các đối tượng trong địa bàn tỉnh Bình Dương với mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận theo tinh thần quy định tại Điều 2 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.
Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài nước với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách để thực hiện các hoạt động trên.


Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:
a) Không vì lợi nhuận;
b) Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ;
c) Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của Quỹ;
d) Theo Điều lệ của Quỹ đã được UBND tỉnh Bình Dương công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan, ban ngành Nhà nước về lĩnh vực Quỹ hoạt động;
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.
2. Quỹ có phạm vi hoạt động: Trong tỉnh Bình Dương.
3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ
1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM 
- Giấy ĐKKD số: 3700147268 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 27/03/1996 thay đổi lần thứ 38 ngày 29/07/2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1765A Đại Lộ Bình Dương, Khu phố 1, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 
- Người đại diện theo pháp luật: ông HUỲNH UY DŨNG – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc. 
- Người đại diện cho công ty cổ phần Đại Nam tham gia Quỹ từ thiện HẰNG HỮU với tư cách sáng lập viên:
Ông: HUỲNH UY DŨNG Chức vụ: Trưởng ban sáng lập
Ngày sinh: 26/ 01/1961 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 025749699 do công an tp Hồ Chí Minh cấp 
Cấp ngày: 12/03/2013 
Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Thông, Phường 07, quận 3, TP Hồ Chí Minh. 2. Ông: NGUYỄN XUÂN THỚI Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Ngày sinh: 21/08/1958 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 280414227 do Công an Bình Dương cấp.
Cấp ngày 18/11/2004
Địa chỉ: 58 Yersin tổ 3 khu 1 phường Hiệp Thành , thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 3. Ông: ĐỖ TIẾN DŨNG Chức vụ: Ủy viên.
Ngày sinh: 03/04/1977 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 280397478 do Công an Bình Dương cấp. 
Cấp ngày: 10/04/2007 
Địa chỉ: Phường Phú Lợi , thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ
1. Tổ chức hoạt động theo điều lệ đã được công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và các quy định của pháp luật có liện quan.
2. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.
3. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.
4. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn của Quỹ.


Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ

1. Quỹ hoạt động thuộc lĩnh vực từ thiện hỗ trợ y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo phải chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực trên.
2. Vận động quyên góp, tài trợ cho quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng tôn chỉ, mục đích của quỹ và quy định của pháp luật.
3. Thực hiện tài trợ đúng theo sự ủy quyền của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền và tôn chỉ, mục đích của quỹ.
4. Quỹ được thành lập từ các nguồn tài sản hiến tặng hoặc theo hợp đồng ủy quyền, di chúc mà không tổ chức quyên góp và nhận tài trợ thì hàng năm phải dành tối thiểu 5% (năm phần trăm) tổng số tài sản để tài trợ cho các chương trình, dự án phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ.
5. Lưu trữ và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của quỹ, nghị quyết, biên bản về các hoạt động của quỹ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
6. Sử dụng tài sản, tài chính tiết kiệm và hiệu quả theo đúng tôn chỉ, mục đích của quỹ; nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật.
7. Được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân tài trợ và cộng đồng theo quy định của pháp luật. Giải quyết, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ quỹ và báo cáo kết quả giải quyết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Hàng năm, quỹ phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với cơ quan cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan tài chính của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ và thực hiện công khai các khoản đóng góp của quỹ trước ngày 31 tháng 3 năm sau.
9. Quỹ được quan hệ với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho quỹ hoặc cho các đề án, dự án cụ thể của quỹ theo quy định của pháp luật.
10. Quan hệ với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng các đề án tài trợ theo tôn chỉ, mục đích hoạt động của quỹ.
11. Khi thay đổi trụ sở chính hoặc Giám đốc quỹ, quỹ phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền thành lập quỹ và cơ quan tài chính cùng cấp.
12. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ từ thiện Hằng Hữu từ 100% lợi nhuận của Công ty Cổ Phần Đại Nam sau khi thực hiện tái đầu tư